Phong Tục Tập Quán Miền Nam

PTTQMN-NVT-HT-2021 1.6lbs
US$28.00
Stock 10

Mục đích của công việc sưu tầm này là nhằm cống hiến, giúp cho các thế hệ Việt sinh sau thập niên 1940 biết và hiểu rõ hiện trạng của phía Nam đã bị xáo trộn, thay đổi, thậm chí mất hẳn đi vì lệ thuộc nước ngoài, và nhất là vì Đảng Cộng Sản Viêt Nam du nhập và áp đặt chủ nghĩa ngoại lai trên đất nước và muốn xóa bỏ tất cả.

addthis

Lịch Sử Hình Thành Miền Nam

Trong Việt Nam Sử lược, Quyển II, Trần Trọng Kim viết:

"Từ khi Nguyễn Hoàng về Thuận Hóa,rồi, bề ngoài tuy vẫn chưa ra mặt chống với họ Trịnh, nhung bề trong thì hết sức lo sự phòng bị. Xem như năm Quý Sửu (1613), khi Nguyễn Hoàng sắp mất, gọi người con trai thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyen vào dặn rằng:
<<Đất Thuận, Quảng này bên bắc thì có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang, bên nam thì có núi Hải Vân và núi Bi Sơn, thật là một nơi trời để cho người anh hùng dụng võ. Vậy ta phải thương yêu nhân dân, luyện tập quân sĩ để mà gây dựng cơ nghiệp về muôn đời>>.
Xem lời ấy thì biết họ Nguyễn đã có ý muốn độc lập để chống với họ Trịnh." (tr. 38-39)

Về sau, từ năm 1627 cho đến năm 1661 hai họ Trịnh và Nguyễn đánh nhau 7 lần, nhưng họ Trịnh vẫn thua. Mãi đến khi Tây Sơn khởi binh thì hai họ mới thôi không đánh nhau nữa.

Trong thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh, mặc dù phải đối phó với các áp lực của các Chúa Trịnh ở miền Bắc, nhưng các Chúa Nguyễn đã bắt đầu mở mang bờ cõi về phía nam vừa bằng vũ lực, vừa theo lối ngoại giao.

....
  • Tác Giả: Nguyễn Văn Thùy
  • Bìa Mềm
  • Số Trang: 270
  • Kích Thước: Cao 9" x Rộng 6" x Dầy 1"
  • Trọng Lượng: 1.6 Lbs
No recommended products at the moment.
No recommended products at the moment.